لوگو پیش فرض

a:15:{s:4:”type”;s:5:”image”;s:12:”instructions”;s:173:”این تصویر زمانی استفاده می شود که لیست لوگو موجود نیست. خالی بگذارید تا لوگو را کاملا پنهان کنید”;s:8:”required”;i:0;s:17:”conditional_logic”;i:0;s:7:”wrapper”;a:3:{s:5:”width”;s:0:””;s:5:”class”;s:0:””;s:2:”id”;s:0:””;}s:13:”return_format”;s:2:”id”;s:12:”preview_size”;s:6:”medium”;s:7:”library”;s:3:”all”;s:9:”min_width”;s:0:””;s:10:”min_height”;s:0:””;s:8:”min_size”;s:0:””;s:9:”max_width”;s:0:””;s:10:”max_height”;s:0:””;s:8:”max_size”;s:0:””;s:10:”mime_types”;s:0:””;}