ویژه تا به امروز

a:8:{s:4:”type”;s:16:”date_time_picker”;s:12:”instructions”;s:118:”آگهی تا آن تاریخ ویژه خواهد شد، بعد از آن بسته ی ویژه منقضی می شود.”;s:8:”required”;i:0;s:17:”conditional_logic”;i:0;s:7:”wrapper”;a:3:{s:5:”width”;s:0:””;s:5:”class”;s:0:””;s:2:”id”;s:0:””;}s:14:”display_format”;s:12:”F j, Y g:i a”;s:13:”return_format”;s:11:”Y-m-d H:i:s”;s:9:”first_day”;i:1;}