اولویت آگهی

a:12:{s:4:”type”;s:6:”number”;s:12:”instructions”;s:121:”ارزش بیشتری بدان معنی است که آگهی در نتایج جستجو اهمیت بیشتری دارد.”;s:8:”required”;i:0;s:17:”conditional_logic”;i:0;s:7:”wrapper”;a:3:{s:5:”width”;s:0:””;s:5:”class”;s:0:””;s:2:”id”;s:0:””;}s:13:”default_value”;i:2;s:11:”placeholder”;s:0:””;s:7:”prepend”;s:0:””;s:6:”append”;s:0:””;s:3:”min”;i:0;s:3:”max”;s:0:””;s:4:”step”;i:1;}