آگهی ویژه

a:10:{s:4:”type”;s:10:”true_false”;s:12:”instructions”;s:0:””;s:8:”required”;i:0;s:17:”conditional_logic”;i:0;s:7:”wrapper”;a:3:{s:5:”width”;s:0:””;s:5:”class”;s:0:””;s:2:”id”;s:25:”case27_paid_featuredfield”;}s:7:”message”;s:159:”علامت گذاری آگهی با این بسته به عنوان برجسته، به دست آوردن اولویت بالاتر در نتایج جستجو.”;s:13:”default_value”;i:0;s:2:”ui”;i:1;s:10:”ui_on_text”;s:0:””;s:11:”ui_off_text”;s:0:””;}