استفاده برای ادعا

a:10:{s:4:”type”;s:10:”true_false”;s:12:”instructions”;s:0:””;s:8:”required”;i:0;s:17:”conditional_logic”;i:0;s:7:”wrapper”;a:3:{s:5:”width”;s:0:””;s:5:”class”;s:0:””;s:2:”id”;s:0:””;}s:7:”message”;s:178:”صاحب این بسته میتواند آگهی های دیگری را با استفاده از این بسته ادعا کند، اگر ادعایی آگهی فعال باشد.”;s:13:”default_value”;i:0;s:2:”ui”;i:1;s:10:”ui_on_text”;s:0:””;s:11:”ui_off_text”;s:0:””;}