آیا ادعا می شود؟

a:10:{s:4:”type”;s:10:”true_false”;s:12:”instructions”;s:297:”این تنظیم فقط برای صاحبان سایت به عنوان راهی برای اختصاص یک بسته ویژه به یک آگهی در نظر گرفته شده است، اما همچنان آگهی میتواند توسط کاربران عادی مورد ادعا قرار گیرد.”;s:8:”required”;i:0;s:17:”conditional_logic”;i:0;s:7:”wrapper”;a:3:{s:5:”width”;s:0:””;s:5:”class”;s:0:””;s:2:”id”;s:0:””;}s:7:”message”;s:166:”آگهی های مربوط به این بسته می توانند توسط سایر کاربران ادعا شوند، اگر ادعای آگهی فعال باشند.”;s:13:”default_value”;i:0;s:2:”ui”;i:1;s:10:”ui_on_text”;s:0:””;s:11:”ui_off_text”;s:0:””;}